• Haifa David Elazar 10
  • 0543096063
  • שני עד שישי 11: 00-00: 00 שבת-ראשון 15: 00-00: 00