• Haifa David Elazar 10
  • 0543096063
  • Mn-Fr 12:00-00:00 St-Sn 12:00-00:00
Whiskey Chivas Regal 12

Whiskey Chivas Regal 12

₪ 35

Weight

  • 50